• Замын хөдөлгөөний дүрэм
  • Холбоо барих
Ял шийтгэлийн тодорхойлолт
Шүүлт:
-аас
хүртэл
ЯЛ ШИЙТГЭЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХ
Цагдаагийн байгууллага нь “Цагдаагийн албаны тухай хууль”-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.10 дахь заалт болон бусад хууль, журмын хүрээнд иргэн, хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэхийг судлан үзэх эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан болон иргэний хүсэлтээр лавлагаа олгохоор заасан.
2021-06-09