• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Замын хөдөлгөөний дүрэм

ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

         Албаны үйл ажиллагааны хэтийн болон ойрын зорилт, чиглэлийг тодорхойлж, төв, орон нутгийн замын цагдаагийн нэгжийг мэргэжлийн удирдлага, зохион байгуулалт, мэдээллээр хангах, улсын хэмжээнд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах, зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гарч буй зам тээврийн осол, хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцөлд судалгаа дүн шинжилгээ хийж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, биелэлтэд хяналт тавих, дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, алба хаагчдын мэдлэг мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, хүний нөөцийн бодлогыг тодорхойлох, захиргаа, аж ахуй, санхүүгийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.